นาขอบเหล็ก

ภาษาอังกฤษ


n unexpanded field
คำอธิบาย: นาที่ไม่มีวันจะบุกเบิกได้อีก
หน่วยนับ: แปลง
ความหมายเหมือนกับ: นาเชิงทรง
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินตรงนี้เป็นนาขอบเหล็ก ที่หมดหวังจะได้ผลผลิตแล้ว