นา

ภาษาอังกฤษ


n field
คำอธิบาย: พื้นที่ราบทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลงๆ สำหรับปลูกข้าวเป็นต้น
หน่วยนับ: ผืน,แปลง
ความหมายเหมือนกับ: ทุ่งนา , ท้องนา , ที่นา
คำที่เกี่ยวข้อง: farm
ตัวอย่างประโยค: ชาวนากำลังดำข้าวอยู่กลางนา