นัยสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n significance
คำอธิบาย: ความหมายที่เป็นข้อสำคัญทางสถิติ
คำที่เกี่ยวข้อง: meaning , trace , hint , consequence , point , theme