นัยประหวัด

ภาษาอังกฤษ


n implication
คำอธิบาย: ความสัมพันธ์ต่อเนื่องประหวัดถึงกันระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับความคิดที่เกิดขึ้น