นัย

ภาษาอังกฤษ


n significance
ความหมายเหมือนกับ: ความหมาย , ความสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: meaning , trace , hint , consequence , point
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพรรคเสรีธรรมพูดเป็นนัยว่ารัฐบาลอาจลาออก
v seem
คำอธิบาย: หมายความว่า, มีความหมายว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: appear
ตัวอย่างประโยค: ความพิเศษแห่งนี้นัยว่าอยู่ที่การจัดสวนแบบจีน

คำที่มี "นัย" ในคำ


นัยประหวัด n implication
คำอธิบาย: ความสัมพันธ์ต่อเนื่องประหวัดถึงกันระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับความคิดที่เกิดขึ้น

นัยน์ n eye
หน่วยนับ: คู่, ข้าง, ดวง
ความหมายเหมือนกับ: นัยน์เนตร , ดวงตา , นัยน์ตา , นัยนา

นัยน์ตา n eye
หน่วยนับ: ดวง, ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: นัยน์เนตร , ดวงตา , นัยน์ , นัยนา
ตัวอย่างประโยค: นัยน์ตาของเพชราสวยมาก

นัยน์เนตร n eye
หน่วยนับ: ดวง, ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: ดวงตา , นัยน์ , นัยน์ตา , นัยนา

นัยนา n eye
หน่วยนับ: ดวง, ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: นัยน์เนตร , ดวงตา , นัยน์ , นัยน์ตา
ตัวอย่างประโยค: นัยนาแปลว่าดวงตา

นัยนามพุ n tear
ความหมายเหมือนกับ: น้ำตา

นัยว่า adv allegedly
คำอธิบาย: มีเค้าว่า
ตัวอย่างประโยค: นัยว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนขับ

นัยสำคัญ n significance
คำอธิบาย: ความหมายที่เป็นข้อสำคัญทางสถิติ

นัยเนตร n eye
ความหมายเหมือนกับ: ตา , ดวงเนตร , นัยน์ตา

ความนัย n implication
ความหมายเหมือนกับ: ความหมาย
ตัวอย่างประโยค: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่

ผิดวินัย v break discipline
คำอธิบาย: กระทำผิดกฎข้อบังคับ หรือระเบียบข้อบังคับ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องออกจากราชการ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าผิดวินัยร้ายแรง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง adv in other words
ความหมายเหมือนกับ: อีกนัยหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาคิดทำปลายปีกให้ดัดงอนขึ้นหรืองุ้มลงได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือทำให้มุมปะทะที่ปลายปีกทั้งสองต่างกันได้

โดยพฤตินัย adj de facto
คำอธิบาย: ที่มีความหมายตามข้อเท็จจริง
คำตรงข้าม: โดยนิตินัย
ตัวอย่างประโยค: เราจะกล่าวได้ว่าทวยราษฎร์ผู้มีสิทธิและใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นองค์อธิปัตย์โดยพฤตินัย

มีนัย v imply
ความหมายเหมือนกับ: มีความนัย
ตัวอย่างประโยค: ภาษาในวรรณคดีมีนัยบางอย่างที่ต้องตีความ

ระเบียบวินัย n discipline
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ

เลศนัย n hidden motive
คำอธิบาย: สิ่งที่ซ่อนเร้น
ความหมายเหมือนกับ: เล่ห์เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย

พูดเป็นนัย v imply
คำอธิบาย: กล่าวให้รู้ชั้นเชิงอยู่ในที
ความหมายเหมือนกับ: พูดบอกใบ้
ตัวอย่างประโยค: เธอพูดเป็นนัยเหมือนกับรู้เรื่องของเราสองคนแล้ว

อีกนัยหนึ่ง conj in other words
ความหมายเหมือนกับ: อีกแง่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องนี้บันทึกข้อมูลได้ด้วยความเร็วระหว่าง 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออีกนัยหนึ่งประมาณ 200 นิ้วต่อวินาที

พฤตินัย n de facto
คำอธิบาย: ความหมายตามข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: การปฏิบัติ , ข้อเท็จจริง
คำตรงข้าม: นิตินัย
ตัวอย่างประโยค: เขา 2 คนเป็นสามีภรรยากันเฉพาะในทางพฤตินัยเท่านั้น

พินัยกรรม n will
คำอธิบาย: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด

มีเลศนัย v lie in hiding
ตัวอย่างประโยค: ผมขอรับรองว่าข้อเสนอของผมนี้ไม่มีเลศนัยอะไร

มีเลศนัย adv equivocally
ตัวอย่างประโยค: เขาจงใจพูดอย่างมีเลศนัย

มีเลศนัย adj equivocal
ตัวอย่างประโยค: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้

เป็นนัย adv implicitly
ความหมายเหมือนกับ: โดยปริยาย , ใบ้ , แย้มพราย
คำตรงข้าม: ชัดแจ้ง , โต้งๆ
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกล่าวเป็นนัยว่าการสอบสวนคดีเริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้ว

วินัยสงฆ์ n code of monastic disciplines
คำอธิบาย: ข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์

สมนัย v correspond
ความหมายเหมือนกับ: สอดคล้องกับ , สอดคล้องกัน

อัตนัย adj subjective
คำอธิบาย: ที่เปิดโอกาสให้แสดงความรู้ หรือความคิดเห็นส่วนตัวได้
ความหมายเหมือนกับ: จิตวิสัย
คำตรงข้าม: ปรนัย
ตัวอย่างประโยค: ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบข้อสอบอัตนัย เพราะบังคับให้เขาต้องทำงานหนัก โดยต้องเตรียมเนื้อหา และแนวคิดมาล่วงหน้า

เอกนัย n one sense
คำอธิบาย: นัยอันหนึ่ง, นัยอันเดียวกัน

อุปนัย n induction
คำอธิบาย: วิธีการให้เหตุผลโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ แล้วสรุปลงเป็นกฎ

สุวินัย adj teachable
คำอธิบาย: ที่ว่านอนสอนง่ายหรือดัดนิสัยได้ง่าย

โดยนัย adv implicitly
ความหมายเหมือนกับ: แฝง
คำตรงข้าม: โดยชัดเจน
ตัวอย่างประโยค: การแสดงออกของฝ่ายค้านมีความหมายโดยนัย

โดยนิตินัย adv legally
ความหมายเหมือนกับ: ตามกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย

นามนัย n metonymy
คำอธิบาย: ภาพพจน์ที่เกิดจากการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง อาจเป็นคำๆ เดียวหรือข้อความโดยใช้คำอื่นแทนไม่เรียกตรงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่รู้จักกันทั่วไป

ปรนัย n objective
คำอธิบาย: เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบปรนัย
คำตรงข้าม: อัตนัย
ตัวอย่างประโยค: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษามาเลย์เป็นแบบปรนัย

ปรนัย n objective
คำอธิบาย: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุวิสัย
ตัวอย่างประโยค: กระแสเรียกร้องเหล่านี้เป็นผลดีต่อวงวรรณกรรมทำให้การวิจารณ์มีมาตรฐานเป็นปรนัยและกระทบกระเทือนทุกฝ่ายน้อยที่สุด

กฎยุทธวินัย n code of military ethics
คำอธิบาย: ชื่อย่อของกฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: กฎยุทธวินัยของทหารมีความเข้มงวดมาก

ความมีระเบียบวินัย n discipline
ความหมายเหมือนกับ: ความมีวินัย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้เด็ก

ธรรมวินัย n discipline
คำอธิบาย: พระธรรมและพระวินัย
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: พระธรรมวินัย

แสดงนัย v imply
คำอธิบาย: บอกเป็นนัย, พูดเป็นนัย
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขาแสดงนัยว่า เขาไม่พอใจอย่างมาก

วินัย n discipline
คำอธิบาย: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: กฎเกณฑ์ , ระเบียบ , หลักเกณฑ์
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ผู้รับพินัยกรรม n heir
คำอธิบาย: ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับมรดก
ตัวอย่างประโยค: ผู้รับพินัยกรรมต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในวันรับมรดก

วินัย n discipline
คำอธิบาย: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: กฎเกณฑ์ , ระเบียบ , หลักเกณฑ์
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว

หนังสือพินัยกรรม n testament

มีความนัย v imply

ขัดนัยน์ตา v be unpleasant to look at
ความหมายเหมือนกับ: ขัดลูกตา , ขัดหูขัดตา

ชลนัยน์ n tear
ความหมายเหมือนกับ: น้ำตา , อัสสุชล , ชลเนตร , ชลนา

ชลนัยน์ n tear
ความหมายเหมือนกับ: น้ำตา , อัสสุ , ชลเนตร , ชลนา

คนมีวินัย n punctilious person
ความหมายเหมือนกับ: คนเจ้าระเบียบ

ความมีวินัย n discipline

พระธรรมวินัย n disciplineค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top