นับแต่

ภาษาอังกฤษ


conj since
ความหมายเหมือนกับ: นับตั้งแต่ , นับจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: from , after
ตัวอย่างประโยค: นับแต่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ฐานะของครอบครัวก็ทรุดลงเรื่อยๆ