นับถือ

ภาษาอังกฤษ


v worship
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อถือ , ยึดมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: believe in
ตัวอย่างประโยค: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
v respect
คำอธิบาย: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เคารพ , บูชา
คำที่เกี่ยวข้อง: revere , venerate , curtsy , regard , value , honor
ตัวอย่างประโยค: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก