นับคะแนน

ภาษาอังกฤษ


v count votes
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมกรรมเริ่มนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง