นักโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ


n programmer
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโปรแกรม
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการนักโปรแกรมที่มีฝีมือกันมาก