นักโบราณคดี

ภาษาอังกฤษ


n archeologist
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม