นักแสดงกายกรรม

ภาษาอังกฤษ


n acrobat
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงห้อยโหน
ตัวอย่างประโยค: ความสามรถพิเศษของนักแสดงกายกรรมมีมากมาย แต่ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝน