นักเศรษฐศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n economist
คำอธิบาย: ผู้ทำการวิจัยและนำหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ ที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจนั่งเถียงกัน แทบล้มประดาตายระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาล กับนักเศรษฐศาสตร์ของพรรคความหวังใหม่