นักเลงโต

ภาษาอังกฤษ


n ruffian
คำอธิบาย: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักเลงใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: tough , rogue , gangster , hoodlum , thug
ตัวอย่างประโยค: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล