นักเรียนชั้นประถม

ภาษาอังกฤษ


n elementary pupil