นักเทศน์

ภาษาอังกฤษ


n preacher
คำที่เกี่ยวข้อง: missionary
ตัวอย่างประโยค: พระพยอมเป็นนักเทศน์ที่ทุกคนรู้จักและยอมรับว่าท่านมีความสามารถในการเทศน์มาก