นักอ่าน

ภาษาอังกฤษ


n reader
คำอธิบาย: ผู้ที่รักและนิยมการอ่าน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: การทำหนังสือมีส่วนประกอบสำคัญคือมีนักเขียน นักทำ และนักอ่าน