นักหนา

ภาษาอังกฤษ


adv much
ความหมายเหมือนกับ: มาก , หนักหนา , อย่างยิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: very , many , very many , abundantly
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนของเรามีทุกข์มากมายนักหนา จึงควรจะร่วมมือช่วยเหลือกัน