นักสัตวศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n zoologist
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักสัตวศาสตร์รู้ว่า อาหารของสัตว์แต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับการทำงานของอวัยวะต่างๆ และระบบการย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด