นักสังคมสงเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n social worker
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถช่วยตนเองได้
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ราตรีชอบช่วยเหลือคนจึงสมัครเป็นนักสังคมสงเคราะห์