นักสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n social worker
คำอธิบาย: ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: welfare worker
ตัวอย่างประโยค: นักสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดเหตุนองเลือดในอนาคต