นักศึกษา

ภาษาอังกฤษ


n student
คำอธิบาย: ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นิสิต
คำที่เกี่ยวข้อง: learner , pupil , scholar , disciple , undergraduate
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อประท้วงระบบของ รัฐบาล