นักวิเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n analyst
คำอธิบาย: ผู้ทำการวิเคราะห์, ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคระห์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ในอนาคตบริษัทของเราจะจ้างนักวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบอีกสามคน