นักวิชาการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ


n technical specialist
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชานั้น
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์อัญชลีได้รับเชิญให้ไปเป็นนักวิชาการพิเศษที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี