นักวิจัย

ภาษาอังกฤษ


n researcher
คำอธิบาย: ผู้ที่ชำนาญการในการทำวิจัย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: จำนวนของนักวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับสูงสุด