นักมานุษยวิทยา

ภาษาอังกฤษ


n anthropologist
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามานุษยวิทยา
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักมานุษยวิทยาตระหนักว่า ท่าทางการพูดของคนเราสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นของเขาในเรื่องนั้นๆ