นักภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n linguist
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษา โดยอาศัยวิธีการวิทยาศาสตร์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์พิณทิพย์ ทวยเจริญเป็นนักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง