นักพูด

ภาษาอังกฤษ


n orator
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: expert speaker
ตัวอย่างประโยค: งานนี้ได้เชิญนักพูดที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมงานด้วย