นักประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n historian
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญในวิชาประวัติศาสตร์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1