นักปฏิวัติ

ภาษาอังกฤษ


n revolutionist
คำอธิบาย: ผู้เคลื่อนไหวล้มล้างอำนาจรัฐ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เหมาเจ๋อตุงเป็นนักปฏิวัติที่สำคัญคนหนึ่งของประวัติศาสตร์จีน
n revolutionist
คำอธิบาย: ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงระบบหรือระบอบการบริหารบ้านเมือง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนักปฏิวัติที่สำคัญของไทย