นักท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ


n tourist
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักเที่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: traveler
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก