นักดื่ม

ภาษาอังกฤษ


n heavy drinker
คำอธิบาย: ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้ในปริมาณมาก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนคอแข็ง
ตัวอย่างประโยค: ในวัยหนุ่ม ท่านเป็นนักท่องราตรี นักดื่ม นักกิน และเสือผู้หญิง