นักชีววิทยา

ภาษาอังกฤษ


n biologist
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีววิทยา
หน่วยนับ: คน