นักฉวยโอกาส

ภาษาอังกฤษ


n opportunist
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: vacillator