นักจิตเวชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n psychiatrist
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาป้องกันโรคของจิตใจ
หน่วยนับ: คน