นักคิดค้น

ภาษาอังกฤษ


n thinker
คำที่เกี่ยวข้อง: mastermind , sage , savant
n inventor
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: author , originator , creator