นักคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ


n computerist
คำอธิบาย: บุคคลที่มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
หน่วยนับ: คน