นักกายภาพบำบัด

ภาษาอังกฤษ


n physiotherapist
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาโรคโดยอาศัยวิธีการทางฟิสิกส์แทนการใช้ยา เช่น โดยการนวด การฉายรังสีเป็นต้น
หน่วยนับ: คน