นะ

ภาษาอังกฤษ


end particle used at the end of a clause
คำอธิบาย: คำประกอบท้ายคำอื่น บอกความเป็นเชิงอ้อนวอน บังคับตกลง หรือเน้นให้หนักแน่นเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: เย็นนี้อย่าลืมไปงานเลี้ยงให้ได้นะ