นอนโรง

ภาษาอังกฤษ


v lodge at the theatre before the performance
คำอธิบาย: ค้างคืนที่โรง, นอนค้างที่โรง
คำที่เกี่ยวข้อง: stay overnight at the theatre , spend the night
ตัวอย่างประโยค: พวกโขนต้องนอนโรงกันทั้งคณะ