นอนหลับทับสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


v be neglectful in one´s rights
คำอธิบาย: ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: sleep on one´s rights
ตัวอย่างประโยค: คนกรุงเทพนอนหลับทับสิทธิ์กันมากในการเลือกตั้งครั้งนี้