นอนหลับ

ภาษาอังกฤษ


v sleep
ความหมายเหมือนกับ: หลับ , นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: be asleep , slumber , go to bed , snooze
v sleep
คำที่เกี่ยวข้อง: take a nap , go to bed
คำตรงข้าม: ตื่น
v sleep
ความหมายเหมือนกับ: นอน , หลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: doze , nap , drowse , snooze , slumber
คำตรงข้าม: ตื่น
v sleep
ความหมายเหมือนกับ: หลับ , นอน , บรรทม
คำที่เกี่ยวข้อง: slumber , drowse
v sleep
คำที่เกี่ยวข้อง: slumber , rest in a state of sleep