นอนทับที่

ภาษาอังกฤษ


adv lying on the place of a dead body