นอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ


prep besides
คำอธิบาย: นอกจาก, ไม่รวมถึง, ยกเว้น
คำที่เกี่ยวข้อง: unless , except , aside from , apart from , other than
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนใหม่ไม่เคยทำนอกเหนือจากคำสั่ง