นอกเหนือ

ภาษาอังกฤษ


prep beyond
ความหมายเหมือนกับ: เหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: on the other side , on the far side , over there
ตัวอย่างประโยค: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ