นอกหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ


adj extracurricular
ตัวอย่างประโยค: คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งมุ่งเน้นจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุด