นอกฤดู

ภาษาอังกฤษ


adv out of season
คำอธิบาย: ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เคยเป็น
ตัวอย่างประโยค: ตามปกติแล้ว มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์จะออกดอกนอกฤดู