นอกรีตนอกรอย

ภาษาอังกฤษ


adv untraditionally
คำอธิบาย: ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
ความหมายเหมือนกับ: นอกรีต , นอกครู , นอกบาลี , นอกทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: desertion of one ´s faith or principles , unconventionally
ตัวอย่างประโยค: เขาประพฤติตัวนอกรีตนอกรอยอยู่บ่อยๆ