นอกรีต

ภาษาอังกฤษ


adj unorthodox
คำอธิบาย: ที่ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
ความหมายเหมือนกับ: นอกรีตนอกรอย , นอกทาง , นอกคัมภีร์
คำที่เกี่ยวข้อง: eccentric , untraditional , atheistic
v be unorthodox
คำอธิบาย: ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
ความหมายเหมือนกับ: นอกรีตนอกรอย , นอกทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be eccentric , be untraditional , be atheistic
n nonconformist
ความหมายเหมือนกับ: นอกรีตนอกรอย , พวกนอกรีต
คำที่เกี่ยวข้อง: rebel , eccentric , maverick , iconoclast , loner , malcontent , dissenter
adj unconventional
คำอธิบาย: ไม่เป็นไปตามประเพณี
ความหมายเหมือนกับ: นอกรีตนอกรอย
คำที่เกี่ยวข้อง: nonconformist
ตัวอย่างประโยค: แคว้นไกเซโรนเป็นดินแดนของมนุษย์นอกรีตที่ขายวิญญาณให้กับอสูร