นอกราชอาณาจักร

ภาษาอังกฤษ


n outside the Kingdom
คำอธิบาย: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
คำตรงข้าม: ในราชอาณาจักร
ตัวอย่างประโยค: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน