นอกทาง

ภาษาอังกฤษ


adv out of the topic
คำอธิบาย: ไม่อยู่ในกรอบที่วางไว้
ความหมายเหมือนกับ: นอกลู่นอกทาง , นอกกฎ
คำที่เกี่ยวข้อง: beside the topic/point/issue
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งพูดนอกทาง